Statut Fundacji

Warszawa, 12 listopada 2009 r.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU FUNDACJI
Ja, niżej podpisana Anna Florek, działająca jako założycielka fundacji o nazwie: Fundacja Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA (Fundacja) ustanowionej aktem notarialnym sporządzonym 12 listopada 2009 r. przez notariusza Joannę Bestyńską za rep. A Nr 3506/2009, niniejszym oświadczam, że ustalam Statut Fundacji w następującym brzmieniu:

STATUT

Fundacji Anny Florek
CZAS DZIECIŃSTWA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Annę Florek zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Bestyńską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Wiejska 7lok. 14, w dniu.12.11.2009r działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja zyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem: Fundacja Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA
4. W bieżącej działalności Fundacja może używać skróconej nazwy: Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA.

§ 5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie a także przystępować do innych podmiotów i fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 8

Cele Fundacji:
1. Celem Fundacji jest popularyzowanie idei wychowania dzieci w warunkach poszanowania ich potrzeb rozwojowych oraz respektowania prawa i obowiązku rodziców do ich priorytetowego znaczenia w życiu dzieci. Wszelkie działania podejmowane przez Fundację dotyczą dzieci prawidłowo rozwijających się oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zmierzają do tego, by każde dziecko mogło rozwijać się w przyjaznym środowisku dorosłych i naturalnym środowisku rówieśniczym.
2. Celem Fundacji jest również upowszechnianie i promowanie organizacyjnego i merytorycznego modelu przedszkola, realizującego autorski program wychowania przedszkolnego Anny Florek „DZIECKO W GRUPIE”.
3. Popularyzowanie idei edukacji włączającej.
4. Doskonalenie umiejętności osób realizujących zadania oświatowe oraz osób zajmujących się wychowaniem, terapią i kształceniem dzieci.
5. Wspieranie rodzin w wypełnianiu przez nie zadań opiekuńczych i wychowawczych oraz pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.
6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Działalność charytatywna.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Ochrona i promocja zdrowia.
10. Działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Upowszechnianie idei wychowania przedszkolnego realizowanego we współdziałaniu z rodzicami.
2. Organizowanie i prowadzenie przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego realizującego program wychowania przedszkolnego A. Florek „Dziecko w grupie”.
3. Organizowanie i prowadzenie ośrodków terapeutycznych dla dzieci oraz podejmowanie różnorodnych form wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
4. Organizowanie i prowadzenie ośrodków szkoleniowych.
5. Popularyzowanie doświadczeń placówek i ośrodków prowadzonych przez Fundację oraz dokonań osób działających na rzecz wychowania, terapii i kształcenia dzieci.
6. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie umiejętności osób realizujących zadania oświatowe oraz osób zajmujących się wychowaniem, terapią i kształceniem dzieci.
7. Prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, oświatowej i popularyzatorskiej mającej na celu wypracowywanie i wdrażanie nowych form edukacji nauczycieli, dzieci i osób zainteresowanych samokształceniem.
8. Organizowanie wymiany informacji i współpracy z innymi podmiotami realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji (konferencje, szkolenia i inne formy edukacyjne).
9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
10. Podejmowanie działalności wydawniczej.
11. Udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy.
12. Organizowanie, finansowanie i prowadzenie szkół, realizujących idee edukacji włączającej.
13. Organizowanie wizyt studyjnych, staży, praktyk studenckich.
14. Organizowanie zajęć i warsztatów dla dzieci.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji.

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji oraz grantów,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. odsetek bankowych,
f. dochody z działalności gospodarczej,
g. nawiązki zasądzone na cel społeczny
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku, znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV
Władze Fundacji.

§ 14

1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
2. Członkowie organów Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Rada Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. Członków Rady Fundacji powołuje się na czas nieokreślony.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania przez Fundatora lub śmierci członka Rady.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu bez prawa głosu.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. O formie głosowania decyduje Rada Fundacji.
5. W celu przygotowania swojego stanowiska Rada Fundacji może powoływać zespoły robocze i problemowe, składające się z członków Rady Fundacji i z osób spoza Rady.
6. Czynności w imieniu Rady Fundacji dokonuje jej Przewodniczący, lub upoważniony przez niego członek Rady.

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Propagowanie celów dla których Fundacja jest ustanowiona.
2. Inicjowanie kierunków działalności statutowej Fundacji poprzez podejmowanie stosowanych uchwał.
3. Opiniowania programów i planów działalności Fundacji.
4. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
5. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
6. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
7. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
8. Nadzór nad działalnością Fundacji.
9. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji.

§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji, przy czym Fundator może zostać powołany do Zarządu.
2. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, Rada Fundacji wskazuje, który z członków Zarządu będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji do Rady Fundacji,
b. istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
c. śmierci członka Zarządu.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W szczególności Zarząd:
a. kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów oraz jej wyniki społeczno-gospodarcze,
b. uchwala, kierując się postanowieniami Statutu, regulamin pracy Zarządu, określając w nim między innymi sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych Zarządu i tryb obradowania,
c. tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady, agencje i inne jednostki, placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje,
d. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
e. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
f. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
g. przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, subwencje i dotacje,
h. występuje z wnioskiem i wyraża zgodę w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Regulamin pracy Zarządu wymaga zgody wszystkich powołanych członków Zarządu. Do czasu uchwalenia regulaminu Zarządu tryb pracy Zarządu określa Prezes Zarządu
4. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swych funkcji na podstawie umowy o pracę lub innej umowy o charakterze cywilnoprawnym i pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa umowa.
7. Zarząd Fundacji może powołać Radę Konsultacyjną, pełniącą funkcję doradczą.

Sposób Reprezentacji.

§ 21

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ V
Zasady prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej
oraz zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej.

§ 22

Dla realizacji statutowych celów Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu, usług, a w szczególności działalności w strefach:
1. Działalność Wspomagająca Edukację (PKD 85.60.Z)
2. Pozaszkolne formy Edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59)
3. Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe (PKD 85.42)
4. Badania naukowe i rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
5. Działalność w dziedzinie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
6. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
7. Wydawanie czasopism (PKD 58.14.Z)
8. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i konferencji (PKD 82.30.Z)
9. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
11. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z)
12. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej Internet (PKD 47.91.Z)
13. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
14. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
15. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
16. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
18. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)

§ 23

1. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone mogą być przekazane przez Zarząd środki pochodzące z majątku Fundacji, w tym z majątku założycielskiego.
2. Całość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej jest przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 24

1. Działalność gospodarcza jest prowadzona przez Zarząd lub osoby wskazane decyzją Zarządu lub wyodrębnione decyzją Zarządu jednostki organizacyjne: zakłady, wydawnictwa, biura, agencje i inne placówki.
2. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają bezpośrednio Zarządowi Fundacji.
3. Kierującego jednostką gospodarczą Fundacji prowadzącą działalność gospodarczą powołuje Zarząd, a w braku takiego powołania działalnością takiej jednostki kieruje Zarząd bezpośrednio.

§ 25

1. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.
3. Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy. Warunki świadczenia pracy przez wolontariuszy określa porozumienie między Fundacją a wolontariuszami oraz właściwe przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu, łączenie z inną fundacją.

§ 26

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarządu Fundacji. Zmiany wymagają akceptacji Fundatora.
2. Zmiany w Statucie mogą dotyczyć celów, z zastrzeżeniem iż nie mogą być zmienione cele, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 27

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
Likwidacja Fundacji.

§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 29

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.

§ 30

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 31

1. Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani są z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Zakazane jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zakazane jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

§ 32

W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami niniejszego Statutu wstępuje osoba wskazana przez niego w testamencie, a w razie braku testamentu osoba wskazana przez spadkobierców.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy.