Misja

Celem Fundacji jest popularyzowanie idei wychowania dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego, w warunkach poszanowania potrzeb rozwojowych małych dzieci oraz respektowania prawa i obowiązku rodziców do ich priorytetowego znaczenia w życiu dzieci. Wszelkie działania podejmowane przez Fundację dotyczą dzieci prawidłowo rozwijających się oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zmierzają do tego, by każde dziecko mogło  rozwijać się w przyjaznym środowisku dorosłych i naturalnym środowisku rówieśniczym.

Celem Fundacji jest również upowszechnianie oraz promowanie organizacyjnego i merytorycznego modelu przedszkola, realizującego autorski program wychowania przedszkolnego Anny Florek „Dziecko  w grupie”.

Ważnym aspektem działalności Fundacji jest szeroko pojęta edukacja osób zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży. Dotyczy to rodziców i osób zawodowo związanych z wychowywaniem.

Najważniejsze idee, wokół których koncentrują się działania Fundacji to wychowanie i współdziałanie.

Wychowanie

Rozumiane jako przekazywanie wartości i odkrywanie potencjalnych możliwości dziecka:

 • dla niego samego, by wiedziało kim jest, jak może porozumiewać się z innymi, jakie są jego możliwości oraz czego i jak może doświadczać, poznawać i uczyć się; .
 • dla rodziców, by lepiej postrzegali możliwości ale i trudności dziecka oraz jego własną niepowtarzalną drogę rozwoju i życia;
 • dla innych dorosłych (wychowawców, nauczycieli, opiekunów, terapeutów) by pomagali dziecku w rozwijaniu jego indywidualności w zgodzie ze sobą i z innymi;
 • dla rówieśników, by postrzegali je jako ważnego uczestnika dziecięcej społeczności.

Współdziałanie

rozumiane jako:

 • relacja między dorosłymi, dorosłymi i dziećmi oraz dziećmi gwarantująca podmiotowość każdemu uczestnikowi tej relacji;
 • porozumienie dorosłych wyrażające się w uzgadnianiu działań na rzecz dziecka na poziomie wartości, celów i konkretnych realizacji;
 • wspólne aktywności dorosłych i dzieci służące bezpiecznemu, radosnemu i coraz bardziej samodzielnemu poznawaniu przez dzieci otaczającego świata ludzi i przyrody; oraz działaniu dla dobra własnego i innych;
 • indywidualne i wspólne aktywności dzieci podejmowane w zgodzie z innymi oraz z poszanowaniem praw członków społeczności, w której dziecko żyje i wzrasta;
 • uczenia się od siebie i pomaganie sobie.

Dziecko wzrastające w tak zorganizowanym otoczeniu ma szansę rozwijać swój potencjał w poczuciu bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, niezależnie od kondycji psychofizycznej i uwarunkowań środowiskowych. Tak rozumiane wychowanie, realizowane we współdziałaniu wszystkich zainteresowanych, sprzyja rozwojowi osobowemu i wspólnotowemu nie tylko dzieci ale wszystkich dorosłych uczestniczących w tym procesie a więc rodziców i wszystkich innych dorosłych pozostających w relacji z dziećmi i ich rodzicami. Budując i utrzymując pozytywne relacje z dzieckiem i ze sobą wzajemnie oraz tworząc przyjazne rozwojowi dziecka środowisko wszyscy doświadczają dobra ciągłego samorozwoju jako osoby a w konsekwencji również jako wychowawcy.

Aby realizować te cele Fundacja zamierza:

 • Upowszechniać idee wychowania przedszkolnego realizowanego we współdziałaniu z rodzicami dziecka.
 • Organizować i prowadzić przedszkola i placówki wychowania przedszkolnego realizujące  program wychowania przedszkolnego „Dziecko w grupie”.
 • Organizować i prowadzić różne formy kształcenia nauczycieli.
 • Organizować i prowadzić szkolenia dla rodziców z zakresu wychowania i terapii dzieci.
 • Upowszechniać doświadczenia wychowawcze, terapeutyczne i edukacyjne uzyskiwane w pracy z dziećmi, ich rodzicami i osobami zawodowo zaangażowanymi w pracę z dziećmi za pośrednictwem publikacji i konferencji.

Misję i działalność Fundacji określa Statut Fundacji.

Zobacz też:
| O Fundacji | Misja | Historia | Działalność | Władze | Dokumenty | Kontakt |