Historia Fundacji

Historia Fundacji jest związana z historią przedszkola, które rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 1990 roku. Pomysłodawczyni i organizatorka przedszkola – Anna Florek – jest założycielką Fundacji.
W Polsce przed 90-tym rokiem system edukacyjny nie uwzględniał potrzeb wielu dzieci, które z powodu niepełnosprawności, dysharmonijnego rozwoju, nadwrażliwości wymagały specjalnych warunków i oddziaływań. Nie doceniano też pożytku płynącego ze współdziałania nauczycieli i rodziców dla pomyślnego rozwoju dzieci i dobrego funkcjonowania instytucji oświatowych.
Należało więc nie tylko tworzyć instytucje zapewniające dzieciom o różnych potrzebach rozwojowych dobre warunki wychowania i kształcenia ale również propagować model przedszkolnej edukacji integracyjnej realizowany we współdziałaniu nauczycieli i rodziców.
Z tych powodów równolegle z prowadzeniem przedszkola podjęliśmy współpracę z instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i uczelniami. Celem było popularyzowanie edukacji włączającej, współpracy z rodzicami i wychowania przedszkolnego  uwzględniającego indywidualne potrzeby dzieci  – idei, które na co dzień były realizowane  przedszkolu. Upowszechnialiśmy nasze przekonania i doświadczenia uczestnicząc w pracach ustawodawczych, występując na konferencjach, szkoląc nauczycieli i pracowników władz oświatowych, zapraszając studentów na praktyki i warsztaty oraz publikując w czasopismach popularnych i literaturze fachowej.
W latach 1990-2011 prowadziliśmy działalność pozostając w strukturze Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Od kwietnia 2011 roku nasze dotychczasowe działania realizujemy w strukturze Fundacji powołanej specjalnie dla upowszechniania idei, z których wyrosło Społeczne Przedszkole Integracyjne. Dla podkreślenia wspólnotowego charakteru przedszkola i wieloletniej przynależności do STO nazwa przedszkola pozostała niezmieniona.

Ważne daty

 • W 1989 roku Anna Florek, podczas stażu w Centrum Neurologii Dziecięcej (CND) w Mainz (Niemcy) poznaje nowy typ przedszkola – przedszkole integracyjne. Efektem fascynacji wspólnym wychowywaniem i kształceniem dzieci sprawnych i niepełnosprawnych  jest pomysł utworzenia przedszkola integracyjnego w Polsce. Realizacja tego  pomysłu  była możliwa, między innymi, dzięki pomocy dyrektora CND,  profesora J. Pechstein’a,
 • We wrześniu 1990 roku rozpoczęło działalność Społeczne Przedszkole Integracyjne (SPI) w strukturze Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Jest pierwszym niepublicznym przedszkolem integracyjnym w Polsce. Realizuje autorski program organizacyjny i edukacyjny opracowany przez dyrektor przedszkola Annę Florek opublikowany w 2010 w książce „Dziecko w grupie”,
 • 1992 rok początek  współpracy z Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  (CPP-P) –  szkolenia nauczycieli i pracowników oświaty w zakresie organizowania i realizowania wychowania i kształcenia integracyjnego.
 • W 1996 roku Przedszkole otrzymuje tytuł LIDERA INTEGRACJI. Wśród 28 przedszkoli z całej Polski SPI było jedynym niepublicznym,
 • W 2000 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Anny Florek,
 • Od 2000 roku działa roczny program adaptacyjny do przedszkola, realizowany przez wicedyrektora Przedszkola Annę Gromadzką,
 • W 2005 roku na wniosek Kuratorium Oświaty w Warszawie Anna Florek zostaje odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi,
 • Od 2005 roku dzieci autystyczne zostają objęte nowym programem całościowej opieki terapeutyczno-edukacyjnej. Podstawą jego jest terapia behawioralna i opracowany w przedszkolu system włączania dzieci ze spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej,
 • Od 2007 roku działa Punkt Konsultacyjny dla dzieci autystycznych nie uczęszczających do przedszkola,
 • W 2009 roku Annie Florek przyznano odznaczenie Zasłużony dla Warszawy,
 • W 2009 roku powstała Fundacja Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA
 • W 2011 roku odbyła pierwsza ogólnopolska konferencja z cyklu „Wiosenne Spotkania Praktyków” , której tematem przewodnim była adaptacja przedszkolna i szkolna dzieci z trudnościami społeczno-emocjonalnymi. Konferencję zorganizowała Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA przy współpracy ORE i pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Od 2011 roku Społeczne Przedszkole Integracyjne działa w strukturze Fundacji Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA.
 • W 2014 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznaje Annie Florek Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  a Minister Edukacji Annie Gromadzkiej Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • W 2015 roku odbyła druga ogólnopolska konferencja z cyklu „Wiosenne Spotkania Praktyków„, poświęcona roli nauczycieli jako wychowawców każdego dziecka i partnerów rodziców. Konferencję zorganizowała Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA przy współpracy ORE. W samym roku Minister Edukacji przyznaje długoletnim pracownikom Przedszkola i Fundacji: Beacie Oraniec oraz Marcinowi Dębińskiemu Medale Komisji Edukacji Narodowej.
 • W 2018 roku Rzecznik Praw Dziecka wyróżnił Fundację Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
 • W 2021 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Moniki Rosińskiej
 • W 2022 roku Medal Złoty za Długoletnią Służbę dla Anny Gromadzkiej
 • W 2022 roku utworzenie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA
 • W 2023 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Katarzyny Hamerlak

Zobacz też:
| O Fundacji | Misja | Historia | Działalność | Władze | Dokumenty | Kontakt |