Terapia

Każde dziecko realizuje swój indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany szczegółowo do jego potrzeb i możliwości. Programy ukierunkowane są przede wszystkim na rozwój mowy i komunikacji, doskonalenie samodzielności, umiejętność zabawy, naukę podejmowania i podtrzymywania interakcji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi, kształtowanie poprawnych zachowań w miejscach publicznych, a także rozwój umiejętności intelektualnych.

Ważnym elementem terapii jest włączanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do grupy rówieśniczej. Włączanie odbywa się stopniowo i jest uzależnione od umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych dziecka. Jest realizowane w porozumieniu z wychowawcami grupy i rodzicami. Dziecku, do czasu uzyskania odpowiednich kompetencji, zawsze towarzyszy terapeuta.

Celem realizowanych z dziećmi programów jest przygotowanie przedszkolaków do podjęcia dalszej nauki w kolejnych etapach kształcenia w zależności od możliwości dzieci (w tym również umiejętność funkcjonowania w grupie rówieśniczej) .

Współpraca z rodziną dziecka jest bardzo ważna i odbywa się poprzez: uzgadnianie wprowadzanych programów, systematyczny kontakt na zajęciach w przedszkolu oraz wizyty domowe gdzie rozwiązujemy problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w domu i uczymy jak efektywnie pracować z dzieckiem.

Zobacz też:
| Terapia | Punkt Konsultacyjny | Rodzaje terapii | Program terapii | Integracja | TUS |
Wakacyjne Zajęcia Terapeutyczne dla dzieci |