Kadra przedszkola

Dyrekcja Przedszkola

Pani AniaAnna Florek – psycholog, dyrektor, twórca autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego przedszkola, autorka licznych publikacji na temat integracji, edukacji przedszkolnej i współpracy z rodzicami. Rzeczoznawca MEN i ekspert ORE (dawniej CMPP-P), Kuratorium Mazowieckiego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia na warszawskich uczelniach (UKSW, UW, APS). Wielokrotnie nagradzana medalami za swoją działalność na rzecz edukacji i integracji m.in. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Pani AniaAnna Gromadzka – wicedyrektor, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagog specjalny, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej, warunków przyjaznej adaptacji dzieci oraz współpracy z rodzicami. Współpracowała z warszawskimi uczelniami: UW, APS, Wszechnicą Polską, Szkołą Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Kolegium Nauczycielskim, UKSW prowadząc ćwiczenia i warsztaty ze studentami studiów dziennych i zaocznych. Ukończyła 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Koordynuje rekrutację w placówce. Organizuje i prowadzi grupę przygotowawczą wg opracowanego przez siebie specjalnego programu adaptacyjnego. Współorganizująca Trening Umiejętności Społecznych. Sprawuje opiekę nad praktykami studenckimi w Fundacji i w Przedszkolu.


Pani KatarzynaKatarzyna Hamerlak – wicedyrektor, oligofrenopedagog, superwizor terapii behawioralnej, psycholog, autorka publikacji na temat terapii behawioralnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Princeton. Ukończyła I stopień PECS. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koordynuje terapię behawioralną w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. Jest superwizorem behawioralnym nr licencji 18/S/2013 w ramach systemu uznawania kompetencji zawodowych – Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego. Z Przedszkolem i Punktem Konsultacyjnym związana od 2005 roku.


Wychowawcy Przedszkolni

Pani MonikaMonika Jastrzębska – pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna – Terapia Pedagogiczna. Ukończyła kurs FETAC DCHSC – Childcare Level 5 w Irlandii. Tam też pracowała przez 4 lata w przedszkolu z elementami Montessori. Początkowo jako wolontariuszka, później jako pracownik etatowy.
Wychowawczyni grupy 0, prowadzi zajęcia „Origami” w ramach „Czwartkowego Przedszkola” oraz popołudniowych zajęć dodatkowych. Z Przedszkolem związana od 2016 roku.


Pan MarcinMarcin Dębiński – pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, autor publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Ponadto inżynier, absolwent SGGW, ukończył podyplomowe studium Bezpieczeństwa w szkole oraz 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej i pierwszy stopień języka migowego. Współpracował z Wyższą Szkołą Przymierza Rodzin oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej prowadząc ćwiczenia ze studentami. Od 1992 roku (początkowo jako wolontariusz) pracuje z dziećmi. Z Przedszkolem związany od 2000 roku. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Wychowawca grupy 0, prowadzi zajęcia geograficzne „Klub podróżnika” w ramach „Czwartkowego przedszkola”. Jest redaktorem naczelnym wydawanego przez Fundację dwumiesięcznika „Czas Dzieciństwa”. Przedszkolny ekspert do spraw eksperymentów naukowych, historii i tworzenia gier planszowych. Administruje stroną WWW przedszkola. Prowadzi internetowy portal z grami planszowymi dla dzieci.


Pani GosiaMałgorzata Krówka – pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną oraz edukacji przedszkolnej i rewalidacji. Ukończyła drugi stopień kursu języka miganego dla nauczycieli oraz pierwszy stopień kursu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej. Wolontariuszka, zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi w domu dziecka oraz w stowarzyszeniu zrzeszającym dzieci i młodzież niepełnosprawną.
Wychowawczyni grupy 2, prowadzi zajęcia plastyczne w ramach „Czwartkowego Przedszkola”. Z Przedszkolem związana od 2015 roku.


Pani AniaAnna Krzeczkowska – pedagog, nauczycielka, absolwentka edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. Z entuzjazmem podąża za potrzebami dzieci. Uważna obserwatorka czerpiąca wiedzę i inspirację od takich pedagogów jak Jesper Jull, Marshall Rosenberg.  Przejęta kondycją planety. W swojej pracy chętnie korzysta z materiałów ekologicznych, naturalnych, takich, którym można nadać drugie życie. O sobie mówi, że „Obserwuję co inni chcą mi przekazać”.
Wychowawczyni grupy 2. W ramach czwartkowego przedszkola prowadzi zajęcia „Teatr”. Z przedszkolem związana od 2022 roku.


Pani BeataBeata Oraniec – pedagog specjalny (surdopedagog), pedagog Montessori, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Ponadto ukończyła 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Prowadziła przez wiele lat zajęcia „Przyroda i ekologia” w ramach „Czwartkowego przedszkola”. Uczestniczy w prowadzeniu grupy przygotowawczej. Florysta i hortiterapeuta. Przedszkolny ekspert od spraw związanych z przyrodą. Z Przedszkolem związana od 2001 roku.


Pani OlaAleksandra Smoląg – pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Pedagogika ogólna – wychowanie żłobkowe i przedszkolne oraz pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna. Pracę z dziećmi rozpoczęła jeszcze podczas studiów, gdzie organizowała najmłodszym czas podczas nieobecności rodziców.
Wychowawczyni grupy 1, prowadzi zajęcia plastyczne „Plastelinowe zoo” w ramach „Czwartkowego Przedszkola”. Z przedszkolem związana od 2020 roku.


Pani ElaElżbieta Prusik – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka na kierunku pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna z elementami Marii Montessori. Ukończyła kurs przedszkolny Montessori w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin. Od dziecka związana z akrobatyką sportową. Początkowo jako zawodnik a obecnie jako trener w klubie sportowym. Zdała egzamin na sędziego okręgowego w Polskim Związku Gimnastyki i jest obecnie sędziną w całej Polsce.
Wychowawczyni grupy 1, prowadzi zajęcia „Sportowe wygibasy” w ramach „Czwartkowego Przedszkola” oraz popołudniowe zajęcia dodatkowe akrobatyki sportowej. Z przedszkolem związana od 2023 r.


Pani EwaEwa Zakrzewska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe z integracji sensorycznej na Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie. Podąża za dziećmi, wsłuchując się w ich potrzeby. Mówi, że „Ważne jest to, by dziecko w jej towarzystwie czuło się swobodnie oraz było świadome, że w każdej sytuacji może otrzymać wsparcie”.
Wychowawczyni w grupie 1. W ramach „Czwartkowego przedszkola” prowadzi zajęcia „Fabryka zabawek”. Z przedszkolem związana od 2023 r.


Pani ZuziaZuzanna Horubała – pedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Pedagogika ogólna – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Pracę z dziećmi rozpoczęła jeszcze przed podjęciem studiów, zapewniając im opiekę podczas nieobecności rodziców. Dodatkowo przez rok pełniła funkcję nauczyciela świetlicy w szkole Montessori.
Wychowawczyni grupy 3. Z przedszkolem związana od 2022 roku.


Anna Żak-Cep  – pedagog, terapeuta środowiskowy, muzykoterapeuta, choreoterapeuta– specjalista pracy z osobami chorymi psychicznie i zaburzeniami poznawczymi. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i umiejętności mediacyjne w rozwiązywaniu problemów społecznych. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunkach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika korekcyjna. Zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi jako wolontariusz w Niepublicznym Przedszkolu Ochronka a także jako terapeuta środowiskowy pracując z rodzinami z dziećmi. Prowadziła zajęcia z zastosowaniem dramy w terapii dzieci.
Entuzjasta Metody SR (SPACED RETRIEVAL) – rehabilitacja poznawcza zaburzeń pamięci. Staż z choreoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada Certyfikat Metody Montessori dla Seniorów. Ukończyła dwuletnie dwustopniowe szkolenie w zakresie muzykoterapii grupowej w psychiatrii i w psychoterapii oraz szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów m.in. z samoopieki dla osób z chorobami przewlekłymi.
Wychowawczyni grupy 3. Z Przedszkolem związana od 2023 roku.


Wioletta Forysiak – nauczycielka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Swoją przygodę z dziećmi zaczęła jako animator czasu wolnego na przyjęciach urodzinowych, koloniach. Organizowała tam wówczas czas dzieciom, poprzez zabawy ruchowe, eksperymenty. Z dziećmi pracuje już od 6 lat jako wychowawca, nauczyciel świetlicy, kierownik przedszkola, instruktor zajęć ruchowych, sensoplastyki. Posiada liczne certyfikaty, m.in z Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
– 1 stopień, “Jak Pracować z Dzieckiem z Niepełnosprawnością Intelektualną”, “Kryzysy Rozwojowe, Depresja, Próby Samobójcze w Okresie Dojrzewania”.
Wychowawczyni grupy 3. Z przedszkolem związana od roku 2023 roku.


Specjaliści przedszkolni

Pani GretaGreta Dębińska-Żołyniak – pedagog, logopeda, certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB, odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. Jest superwizorem behawioralnym nr licencji 26/S/2016 w ramach systemu uznawania kompetencji zawodowych – Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.
Z Przedszkolem i Punktem Konsultacyjnym związana od 2006 roku.


Pani MonikaMonika Rosińska – psycholog, oligofrenopedagog, pedagog Montessori, certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB, certyfikowany terapeuta motywujący PTTM, odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (PSTB), Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM)  i do Stowarzyszenia Terapeutów Dialogu Motywującego (MINT), autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej i terapii behawioralnej. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Nauczyciel-terapeuta prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. Koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu. Z Przedszkolem i Punktem Konsultacyjnym związana od 2001 roku.


Pani AniaAnna Młynarczyk – pedagog specjalny specjalizujący się we wczesnej interwencji, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB, odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Ukończyła I stopień PECS. Jako jedna z 6 osób w Polsce ma uprawnienia do prowadzenia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania zaburzeń komunikacyjnych i społecznych u dzieci (metodą SACS).
Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i w Punkcie Konsultacyjnym. Z Przedszkolem i Punktem Terapeutycznym związana od 2010 roku.


Joanna Słupek – logopeda, filolog polski. Ukończyła filologię polską ze specjalnością logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania na uniwersytecie SWPS z siedzibą w Warszawie. Odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Ukończyła 3-stopniowy kurs z terapii behawioralnej, I stopień PECS oraz szkolenie VB-MAPP. Doświadczenie w pracy zdobywała prowadząc terapię  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gabinetach neurologopedycznych oraz Przedszkolu Specjalnym.
Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu. Z Przedszkolem związana od 2016 roku.


Pani LudwikaLudwika Anna Karczmarczyk – psycholog. Ukończyła UKSW na kierunku psychologia. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB. Ukończyła kurs pedagogizacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Pracowała też w przedszkolu dla dzieci z autyzmem, ukończyła staż zawodowy dla osób ubiegających się o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego, odbyła staż w przedszkolu dla dzieci z autyzmem „Pastelowa układanka”. 3 lata pracy wolontariackiej z dziewczyną z porażeniem mózgowym – współpraca z fundacją „Szkoła niezwykła”.
Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu. Z Przedszkolem związana od 2017 roku.


Pani AniaAnna Najmiec-Gagnon – psycholog, pedagog specjalny. Ukończyła psychologię i pedagogikę specjalną  (specjalizacja – terapia i wspomaganie rozwoju) na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie nabywania uprawnień Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego (PLTB). Od 2017 roku zdobywała doświadczenie jako terapeutka indywidualna i grupowa w różnych placówkach dla dzieci ze spektrum autyzmu, m.in. przedszkolach terapeutycznych, Centrum Terapii Scolar i Fundacji Synapsis. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu stosowanej analizy zachowania, AAC – komunikacji alternatywnej i wspomagającej (Mówik, PCS, PECS), treningu umiejętności społecznych (TUS) i wybiórczości pokarmowej u dzieci ze spektrum autyzmu.
Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu. Z Przedszkolem związana od 2021 roku.


Pani AgataAgata Stańczuk – logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ze specjalizacją nauczania języka polskiego w szkole podstawowej realizowanym wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Ukończyła wiele szkoleń i kursów z zakresu: afazji i apraksji dziecięcej, opóźnionego rozwoju mowy, rozwoju mowy dzieci z autyzmem, zaburzeń w sferze orofacjalnej, dyslalii, wykorzystania gestów w logopedii, treningu umiejętności społecznych, logorytmiki, terapii ręki, zaburzeń przetwarzania słuchowego. Swoje doświadczenie zdobyła na praktykach w placówkach oświatowych i medycznych, w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku specjalnym, w przedszkolach prywatnych oraz w szkole publicznej.
W Przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci oraz prowadzi konsultacje dla rodziców dzieci z przedszkola. Z Przedszkolem związana od 2016 roku.


Pani KarinaKarina Juraga-Horosz – magister sztuki ze specjalizacją w prowadzeniu zespołów wokalno-instrumentalnych, oligofrenopedagog. Prowadzi chór dziecięco-młodzieżowy. Uczy muzyki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Specjalnej. Przewodnicząca Sekcji Rodziców przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym.
W Przedszkolu prowadzi rytmikę, zajęcia taneczne w ramach zajęć popołudniowych oraz przygotowuje i prowadzi zajęcia rytmiczne dla grupy przygotowawczej. Z przedszkolem związana od 1999 roku.


Pani OlgaOlga Oraniec – fizjoterapeuta. Absolwentka Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna w EWS w Warszawie (Centrum SI) oraz Przygotowanie Pedagogiczne (WSNoZ). Ukończyła wiele dodatkowych szkoleń, m.in.: Dziecko z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym, Terapia Ręki, Bilateralna Integracja, Obserwacja Kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym, Kinezjologia Edukacyjna Metoda Dennisona, Masaż Tkanek Głębokich, Masaż klasyczny i sportowy, Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp, FITS, PNF (pediatria, skoliozy), Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 m, Odruchy dynamiczne i posturalne (MNRI). Doświadczenie zawodowe zdobyła w placówkach rehabilitacyjnych na terenie Łodzi oraz w gabinetach terapeutycznych zajmujących się dziećmi w Warszawie.
W Przedszkolu prowadzi grupową gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną dla dzieci oraz indywidualną rehabilitację dla przedszkolaków o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z Przedszkolem i Punktem Terapeutycznym związana od 2018 roku.


Pani EdytaEdyta Adamus – pedagog specjalny. Członek Komitetu Regionalnego Olimpiad Specjalnych. Pracownik socjalny i terapeuta w Warsztatach Terapii Zajęciowej Fundacji DOM. Prowadzi popołudniowe zajęcia ceramiczne oraz koordynuje współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej.
Z Przedszkolem i Fundacją związana od 2010 roku.


Pani AgnieszkaAgnieszka Piyuka – filolog angielski. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale filologii angielskiej. Jako nauczyciel języka angielskiego pracuję od ponad dziesięciu lat. Doświadczenie zdobyła pracując m.in. w przedszkolach dwujęzycznych, szkołach językowych a także ucząc dzieci emigrantów polskich w Irlandii.
Z Przedszkolem i Fundacją związana od 2013 roku.


Pani AniaAnna Firek-Marczak – pedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła warsztaty „Praca z grupą zróżnicowaną – praktyczne rozwiązania”, kurs Edukacja na Nowo – nowoczesne technologie w szkole podstawowej, TIK w kształceniu na drugim i trzecim etapie edukacyjnym, szkolenie dla nauczycieli uczących dzieci uchodźców. Brała udział w wielu konferencjach poświęconych edukacji m.in. Nauczyciel wychowawcą każdego dziecka i partnerem rodziców. Zwolenniczka „Odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak”, pedagogiki Janusza Korczaka oraz Marii Montessori.
Prowadzi zajęcia „Podglądamy przyrodę” w ramach popołudniowych zajęć dodatkowych. Z oświatą niepubliczną związana od 28 lat a z naszym przedszkolem od 2015 roku.


Pani DianaDiana Surman – utytułowana tancerka specjalizująca się od ponad 10 lat w tańcu towarzyskim. Na co dzień studentka prawa. Posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S”. Po zakończeniu rywalizacji na licznych turniejach tańca i osiągnięciu wielu sukcesów (takich jak kilkukrotne finały Mistrzostw Polski oraz turniejów międzynarodowych) zaczęła przekazywać swoją pasję do tańca najmłodszym. Organizuje i prowadzi zajęcia taneczne w przedszkolach, szkołach jak i na koloniach oraz półkoloniach tanecznych, podczas których zawsze łączy taniec i zabawę.
Prowadzi zajęcia taneczne w ramach popołudniowych zajęć dodatkowych. Z  Przedszkolem i Fundacją związana od 2021 roku.


Pan BartekBartłomiej Łupiński – muzyk-instrumentalista. Absolwent Jazz Institute w Berlinie, Skolerne i Oure Sport & Performance w Oure (Dania) oraz policealnego Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie. Doświadczenie muzyczne zdobywał m.in. Big Bandzie (Regent company), jako puzonista w zespole Karoliny Czarneckiej, w zespole Brass Federacja oraz w teatrach Syrena i Studio Buffo a także jako puzonista sesyjny biorący udział w różnych projektach m.in. Jimek, Pezet+, Organek. Prowadził audycje muzyczne w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz rytmikę w żłobku. Poza graniem na puzonie gra też na fortepianie, organach, akordeonie i trąbce.
Prowadzi zajęcia muzyczne „Muzyczne podróże”. Z Przedszkolem związany od 2020 roku.


Pozostali pracownicy Przedszkola

Anna Bielska – księgowa, prowadzi sekretariat przedszkola. Z Przedszkolem związana od 2014 roku.


Pani AniaAnna Nogowska – prowadzi sekretariat przedszkola i jest odpowiedzialna za kontakty z rodzicami oraz opłaty. Z Przedszkolem związana od 2019 roku.


Pani GosiaMałgorzata Czarnecka – kucharka, przygotowuje smaczne posiłki i koordynuje diety przedszkolaków. Z Przedszkolem związana od 1996 roku.


Pani GosiaMałgorzata Dąbrowska – kucharka, przygotowuje smaczne posiłki i koordynuje diety przedszkolaków. Z Przedszkolem związana od 1993 roku.


Zobacz też:
Przedszkole | Grupy | Q&A  | Metodyka | Posiłki | RekrutacjaZajęcia | Opłaty | Kontakt