Dzieci niepełnosprawne

Do naszego Przedszkola uczęszczały lub uczęszczają:

Dzieci z cukrzycą – Wychowawcy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi pompy insulinowej. W przedszkolu jest waga spożywcza pozwalająca na przeliczenie wymienników węglowodanów. Rodzice mają też dostęp do przedszkolnego jadłospisu.

Dzieci z zaburzeniami mowy – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający m.in.  zajęcia logopedyczne, alternatywne sposoby komunikacji, Trening Umiejętności Społecznych.

Dzieci z autyzmem – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający m.in. terapię behawioralną (Stosowana Analiza Zachowania), alternatywne sposoby komunikacji, Trening Umiejętności Społecznych.

Dzieci z zespołem Aspergera – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający m.in. terapię behawioralną (Stosowana Analiza Zachowania), Trening Umiejętności Społecznych.

Dzieci niesłyszące i słabosłyszące – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający m.in. alternatywne sposoby komunikacji, wychowanie słuchowe, możliwość komunikowania się w języku migowym (osoby pracujące z dziećmi znają podstawy języka miganego).

Dzieci z zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający m.in. zajęcia logopedyczne, fizjoterapia, alternatywne sposoby komunikacji, ćwiczenia praktycznego życia, programy rozwijające samodzielność

Dzieci z rurką tracheotomiczną – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający m.in. zajęcia logopedyczne, fizjoterapia, alternatywne sposoby komunikacji,  Trening Umiejętności Społecznych. Wychowawcy pracujący z dzieckiem są przeszkoleni w  zakresie higieny drzewa oskrzelowego i obsługi ssaka.

Dzieci z upośledzeniem umysłowym – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający m.in. zajęcia logopedyczne, fizjoterapia, alternatywne sposoby komunikacji, ćwiczenia praktycznego życia, programy rozwijające samodzielność.

Dzieci niepełnosprawne ruchowo – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający m.in. program usprawniający małą i duża motorykę, programy rozwijające samodzielność i samoobsługę, zajęcia logopedyczne, Trening Umiejętności Społecznych alternatywne sposoby komunikacji.

Dzieci przewlekle chore – Indywidualny Program Wsparcia uwzględniający trudności specyficzne dla danej choroby.

Dzieci z mutyzmem – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający m.in Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia logopedyczne, alternatywne sposoby komunikacji, elementy terapii behawioralnej.

Programy jest opracowany, realizowany i monitorowany przez interdyscyplinarny zespół terapeutów i wychowawców zatrudnionych w Przedszkolu. Jeśli zachodzi potrzeba konsultowany w specjalistycznych placówkach poza przedszkolem.

Wszystkie działania podejmowane wobec dzieci niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych są szczegółowo ustalane i realizowane we współpracy z Rodzicami.

Zobacz też:
| Terapia | Punkt Konsultacyjny | Rodzaje terapii | Program terapii | Integracja |  Dzieci objęte opieką | Włączanie do grup rówieśniczych | TUS |