Statut

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA, zwane dalej „Centrum” jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.

2. Centrum działa na podstawie:

    1)  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    2)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek               doskonalenia nauczycieli.

    3) Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA w Warszawie,              zwanego dalej „Statutem”.

3. Centrum używa pieczęci: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA.

§ 2.

1. Organem prowadzącym Centrum    jest Fundacja Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA z siedzibą w Warszawie, wpisana pod numerem KRS 0000345326, NIP: 118 20 18 809.

2. Organ prowadzący zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i organizacyjne dla działalności Centrum.

3. Centrum ma swoją siedzibę pod adresem ul. Zgrupowania AK Żmija 19A lok. 1, Warszawa.

Rozdział II

Cele i zadania placówki.

§ 3.

1.Celem działań podejmowanych przez Centrum jest popularyzowanie idei wychowania i edukacji    dzieci w warunkach poszanowania ich potrzeb rozwojowych oraz respektowania prawa i     obowiązku rodziców do ich priorytetowego znaczenia w życiu dzieci poprzez organizowanie i   prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów.

2. Celami szczegółowymi działalności Centrum są:

   1) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli, szkół uwzględniając aktualne potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

   2) popularyzowanie idei i dobrych praktyk edukacji włączającej;

   3) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczo – dydaktycznych oraz terapeutycznych osób zajmujących się wychowaniem, edukacją i terapią.

§ 4.

1.    Do zadań Centrum należy:

  1) przygotowywanie,  organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów w tym przede wszystkim: szkoleń, kursów, superwizji, wizyt studyjnych, konferencji, wykładów, warsztatów,

  2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów w zakresie zarządzania oświatą,

 3) stworzenie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów,

  4) umożliwienie poznania różnych metod pracy pedagogicznej,

 5) kształcenie nauczycieli w celu zdobycia i uzupełnienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,

  6) organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli,

  7) udzielanie konsultacji dla nauczycieli,

 8) gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  9) współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w regionie, organizacjami krajowymi  i zagranicznymi, władzami rządowymi i samorządowymi w zakresie realizowania statutowych  celów i zadań Centrum,

  10) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  11) uczestniczenie w zadaniach podnoszących jakość edukacji,

 12) opracowywanie materiałów i publikacji związanych z działalnością szkoleniową Centrum,       działalność wydawnicza.

2. Placówka może realizować również inne zadania zlecone przez organ prowadzący zgodne ze Statutem Fundacji i Statutem Centrum.

Rozdział III

Struktura organizacyjna placówki.

§ 5.

Organ prowadzący.

  1. Do kompetencji organu prowadzącego należy:

      1) powoływanie i odwoływanie dyrektora Centrum;

      2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych, dochodów i wydatków Centrum;

      3) udzielanie upoważnień do dysponowania środkami finansowymi Centrum;

      4) akceptowanie propozycji zatrudniania i zwalniania pracowników Centrum;

      5) zatwierdzanie planów pracy Centrum na każdy rok szkolny;

      6) przedstawianie Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdania z realizacji planu pracy             Centrum za dany rok szkolny;

      7) zatwierdzenie instrukcji obiegu dokumentów Centrum.

  1. Organ prowadzący ma prawo w drodze uchwały Zarządu Fundacji do przekształcania oraz likwidowania Centrum.

§ 6.

Dyrektor Centrum.

1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor.

2. Na stanowisko dyrektora powołuje się osobę, której kwalifikacje zapewniają odpowiedni poziom       realizacji zadań statutowych.

3. Dyrektor ma obowiązek dbania o wysoką jakość pracy, dobre imię Centrum i Fundacji.

4. Do zakresu zadań i kompetencji dyrektora należy:

   1) kierowanie bieżącą działalnością Centrum i reprezentowanie go na zewnątrz;

 2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad podejmowanymi przez Centrum formami doskonalenia zawodowego nauczycieli;

   3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Centrum;

   4) dysponowanie środkami finansowymi Centrum, zgodnie z zakresem upoważnienia;

   5) przygotowanie podstawowej dokumentacji Centrum, w tym w szczególności:

    a)planu pracy Centrum na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi  prowadzącemu, w terminie do 20 sierpnia poprzedzającego ten rok szkolny;

      b) planu finansowego dochodów i wydatków Centrum na dany rok budżetowy, i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do 10 grudnia  roku poprzedzającego ten rok budżetowy;

     c)sprawozdania z realizacji planu pracy Centrum za dany rok szkolny i przedstawienie go do akceptacji organowi prowadzącemu, w terminie do 10 września następnego roku szkolnego.

   6) pełnienie nadzoru nad terminową realizacją planu pracy Centrum;

  7) opracowanie instrukcji obiegu dokumentów Centrum i przedstawienie jej do zatwierdzenia    organowi prowadzącemu.

5. Dyrektor jest odpowiedzialny za:

   1)diagnozowanie potrzeb nauczycieli, specjalistów i kadry zarządzającej w zakresie doskonalenia zawodowego;

   2) prowadzenie ewaluacji działań podejmowanych przez Centrum;

 3) przygotowywanie oferty działań doskonalących zgodnych z potrzebami środowiska oświatowego.

6. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki, w zastępstwie, wykonuje osoba wskazana przez organ prowadzący.

§ 7.

Pracownicy Centrum.

1. W Centrum zatrudnia się:

   1) pracowników szkolących;

   2) pracowników administracji i obsługi.

2. Do zakresu zadań pracowników szkolących należy:

   1) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów, kursów doskonalących oraz innych zajęć doskonalących;

   2) prowadzenie konsultacji i superwizji dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych osób zajmujących się wychowaniem, edukacją i terapią dzieci;

   3) rzetelne i terminowe realizowanie przydzielonych zadań;

   4) opracowywanie materiałów dydaktycznych na kursy, szkolenia i konferencje;

   5) analizowanie ewaluacji prowadzonej przez dyrektora Centrum lub organ prowadzący;

   6) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań szkoleniowych.

3. Do zakresu zadań pracowników administracji i obsługi należy:

 1) obsługa administracyjna w zakresie kadrowo-płacowym, finansowo-rachunkowym, kancelaryjnym, ochrony danych osobowych i innych zadań wynikających z przepisów dotyczących Centrum;

   2) obsługa informatyczno-techniczna działań Centrum, w tym w szczególności obsługa szkoleń.

4. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników    określają dokumenty tworzone na podstawie prawa pracy.

5. W celu realizacji zadań Centrum mogą być tworzone stałe lub doraźne zespoły zadaniowe.

6. Obowiązkiem każdego pracownika zatrudnionego w Centrum jest dbanie o dobre imię Centrum i Fundacji.

Rozdział IV

Organizacja szkoleń i innych zajęć doskonalących.

§ 8.

  1. Szkolenia i inne zajęcia doskonalące realizowane przez Centrum  mogą odbywać się w formie stacjonarnej, kształcenia na odległość lub mieszanej.

  2. Dla realizacji szkoleń Centrum może wynajmować pomieszczenia, spełniające standardy sal szkoleniowych i wykładowych, posiadające odpowiednie warunki techniczne i pozwolenia na działalność edukacyjną.

  3. Staże i praktyki Centrum organizuje w placówkach prowadzonych przez Fundację. Dopuszcza się realizację staży i praktyk w placówkach współpracujących z Fundacją pod warunkiem otrzymania przez nie rekomendacji Fundacji.

  4. Superwizje i procedury diagnostyczne mogą być prowadzone w miejscu pracy osoby szkolącej się lub na podstawie materiałów wizualnych i opisowych udostępnionych szkolącemu.

§ 9.

1. Osoby, które ukończyły kursy, szkolenia i inne zajęcia w Centrum otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział i ukończenie w/w form doskonalenia zawodowego według wzoru opracowanego przez Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zaświadczenie o którym mowa w ust. 1 zawiera:

    1) imię i nazwisko uczestnika oraz datę i miejsce jego urodzenia;

    2) nazwę zajęć i łączną liczbę godzin zrealizowanych zajęć;

    3) numer zaświadczenia i datę jego wydania.

3. Centrum    prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

§ 10.

Działalność Centrum finansowana jest z opłat wnoszonych przez uczestników zajęći szkoleń, sprzedaży materiałów edukacyjnych, darowizn, grantów, środków uzyskiwanych ze zleceń od instytucji i organizacji oraz innych źródeł.

§ 11.

Działalność i majątek Centrum wchodzą w skład działalności i majątku Fundacji Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA.

§ 12.

Dokumentacja organizacyjna, finansowa i dydaktyczna Centrum jest prowadzona, gromadzona i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami instrukcji kancelaryjno-archiwalnej.

§ 13.

1. Zmiany w statucie są dokonywane przez organ prowadzący z własnej inicjatywy oraz na wniosek     dyrektora Centrum w trybie podjęcia uchwały.

2. Treść  statutu w formie ujednoliconej jest publikowana na stronie Fundacji.

§ 14.

Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

§ 15.

Statut Centrum    Doskonalenia Nauczycieli Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez organ prowadzący.

        ORGAN PROWADZĄCY

                ……………………….

                        Anna Florek

      Prezes Fundacji CZAS DZIECŃSTWA

                    ………………………..

                        Anna Gromadzka

Członek Zarządu Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA

                  …………………………

                            Beata Oraniec

Członek Zarządu Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA

Warszawa, 12.10.2022


Pobierz Statut Centrum Doskonalenia Nauczycieli w wersji PDF