Włączanie do grupy rówieśniczej

Włączanie dzieci spe do grupyPrzyjmując dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spe)  do przedszkola dążymy do tego, by było jak najszybciej  i w jak najpełniejszym wymiarze aktywnym, w miarę samodzielnym uczestnikiem przedszkolnej rzeczywistości.  Aby postawić dziecku właściwe wymagania  zaczynamy od  rzetelnej diagnozy możliwości i potrzeb przedszkolaka a następnie opracowujemy  indywidualny plan włączania do grupy rówieśniczej. Pomyślne funkcjonowanie dziecka w grupie  jest w dużej mierze  uzależnione od stopnia jego samodzielności  i umiejętności porozumiewania się. Wszystkie dzieci w okresie adaptacyjnym otrzymują wsparcie dorosłych, ale dzieci niepełnosprawne otaczamy szczególną troską. Pomagamy im powoli oswajać miejsca, osoby, sytuacje. Włączanie do grupy przedszkolnej dziecka ze spe  jest procesem zawsze uważnie monitorowanym lecz niektóre dzieci  potrzebują  większego namysłu i współdziałania terapeutów, rodziców i wychowawców.  Tak dzieje się w przypadku dzieci z autyzmem (patrz schemat). Zaczynamy od pracy indywidualnej z terapeutą w gabinecie. Kontakt z innymi rówieśnikami jest  incydentalny. W drugim etapie wciąż dominuje terapia indywidualna ale dziecko uczestniczy już w wybranych zajęciach grupowych. W trzecim etapie dziecko spędza coraz więcej czasu z rówieśnikami a terapeuta stopniowo wycofuje się ze wsparcia. W czwartym etapie dziecko uczestniczy w życiu grupy a wychowawca wspiera je dodatkowo w nowych i trudnych sytuacjach. Rola terapeuty ograniczona zostaje do półgodzinnych zajęć i do konsultacji z wychowawcami lub rodzicami. W piątym etapie dziecko funkcjonuje w grupie tak jak jego rówieśnicy.

Opracowanie: Anna Florek

Zobacz też:
| Terapia | Punkt Konsultacyjny | Rodzaje terapii | Program terapii | Integracja | Dzieci objęte opieką | Włączanie do grup rówieśniczych | TUS |