Cennik

Rodzice dzieci korzystających z Przedszkola są zobowiązani do uiszczania następujących opłat:

Czesne – jest płatne za okres kolejnych 11 miesięcy roku szkolnego.  Jest opłatą stałą, niezależną od obecności dziecka w Przedszkolu (obejmuje również opiekę specjalistyczną). Należy je uiszczać z góry do 10 dnia bieżącego miesiąca. Od 1 października 2022 czesne wynosi 900 zł.

Opłata za posiłki – jest iloczynem stawki dziennej i ilości dni roboczych w danym miesiącu.  Istnieje możliwość zmniejszenia opłaty jeśli Rodzic zgłosi nieobecność dziecka. Opłatę należy uiszczać z góry do 10 dnia bieżącego miesiąca.
W przedszkolu przy ul. Wolumen  stawka dzienna wynosi

  • od 01 kwietnia 2022 – do 30 września 2023 –  11 zł.
  • od 01 października 2023 – 15 zł.

W przedszkolu przy ul. Zgrupowania AK „Żmija” stawka dzienna wynosi:

  • od 06 lutego 2023- 17 zł.
  • od 01 grudnia 2023- 19 zł.

Wpisowe – wpłacane jednorazowo po otrzymaniu wstępnej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Wpisowe wynosi 1000 zł.

Inne opłaty zależą od korzystania z dodatkowej oferty przedszkola. Szczegóły dotyczące płatności zawarte są w Statucie i Regulaminach przedszkola oraz w umowach podpisywanych z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola.

Zniżki

10% zniżki na czesne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Zniżka jest udzielana po złożeniu w sekretariacie przedszkola oświadczenia o posiadaniu KDR (wraz z jej numerem)
lub
25% zniżki na czesne na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do Społecznego Przedszkola Integracyjnego w tym samym czasie. Zniżka jest udzielana na pisemną prośbę rodziców.

Zniżki nie łączą się ze sobą i innymi upustami.


Wpłat można dokonywać osobiście w sekretariacie lub przelewem na Konto:
Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA
07 1020 1026 0000 1202 0108 7592 (PKO BP S.A)

Zobacz też:
Przedszkole | Grupy | Kadra | Metodyka | Posiłki | RekrutacjaZajęcia | Q&A  | Kontakt