Nowy regulamin Komisji Dopłat do czesnego

Regulamin Funduszu dopłat do czesnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA

§ 1
1. Fundusz dopłat do czesnego działa przy Fundacji Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA w Warszawie.
2. Celem powołania funduszu jest przyznanie pomocy rodzinom dzieci uczęszczających do Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w postaci dofinansowania do czesnego.
3. Pomoc ma formę dofinansowania do czesnego.
4. Fundusz jest tworzony z:
– comiesięcznych wpłat w wysokości ustalonej na pierwszym zebraniu ogólnym Rodziców w danym roku przedszkolnym,
– dobrowolnych wpłat i darowizn,
5. Wpłaty dokonywane są na oddzielny rachunek bankowy:
07 1020 1026 0000 1202 0108 7592

§ 2
1. Komisja ds. dopłat do czesnego zwana dalej Komisją, jest organem powoływanym na jeden rok na zebraniu ogólnym Rodziców.
2. W skład komisji wchodzi trzech Członków: Osoba powołana przez Dyrektora przedszkola jako przewodniczący oraz dwóch przedstawicieli Rodziców.
3. Komisja może powoływać osobę rezerwową na miejsce Członka Komisji w przypadku jego rezygnacji lub odwołania.

§3
1. Wnioski o dofinansowanie do czesnego z Funduszu składane są przez rodziców/opiekunów prawnych elektronicznie na adres email: biuro@czasdziecinstwa.com.pl lub w wersji papierowej (formularz wniosku jest dostępny na stronie Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA). Następnie trafiają do Przewodniczącego Komisji i do pozostałych Członków Komisji. Wnioski muszą zawierać uzasadnienie.
2. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w pełnej tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Komisji oraz danych osobowych osób ubiegających się o dopłatę do czesnego.
3. Członkowie Komisji nie mogą występować o przyznanie dofinansowania dla swoich dzieci.
4. Posiedzenia Komisji zwoływane są (drogą e-mailową lub telefonicznie) z inicjatywy przewodniczącego Komisji, na wniosek dwóch jej członków lub Dyrektora przedszkola.
5. Komisja wyznacza datę napływu wniosków na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. W przypadku wpływu wniosku lub wniosków, Komisja zorganizuje spotkanie do 5 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego w celu rozpatrzenia wniosku/ów. Wnioski przesłane po ostatnim dniu miesiąca będą rozpatrywane w następnym miesiącu.
6. Decyzje Komisji w sprawie przyznania, wstrzymania lub odebrania dopłaty do czesnego podejmowane są jednogłośnie i mają charakter ostateczny.
7. Dyrektor przedszkola zatwierdza decyzje Komisji.
8. Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej dwóch Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W protokole z posiedzenia Komisji wskazuje się dane dziecka i rodziców wraz z okresem na jaki została przyznana dopłata do czesnego.
9. O przyznaniu dopłaty do czesnego wnioskujących rodziców informuje przewodniczący Komisji.
10. Ze względów organizacyjnych wnioski o dopłatę do czesnego można składać w miesiącach wrzesień – czerwiec. Ostatnim dniem składania wniosków jest ostatni dzień czerwca danego roku szkolnego.

§4
1. Dopłaty przyznawane są w przypadkach nagłego i znaczącego pogorszenia się sytuacji finansowej rodziny, w wyniku którego zagrożona jest możliwość kontynuacji edukacji dziecka w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA.
2. Dopłaty do czesnego przyznawane są na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy w danym roku szkolnym. Maksymalna kwota dopłaty to 50% wysokości miesięcznego czesnego dla jednego dziecka. W przypadku wnioskowania o dopłatę dla rodzeństwa, każde dziecko może otrzymać maksymalnie 50% obniżenia wysokości miesięcznego czesnego.
3. Zmiana sytuacji finansowej rodziny dziecka, może spowodować wstrzymanie bądź obniżenie wysokości dopłaty.
4. W przypadkach wątpliwości co do sytuacji finansowej rodziny, osoby, które złożyły wniosek mogą być poproszone przez Przewodniczącego Komisji o złożenie dodatkowych wyjaśnień.
5. W przypadku podania nieprawdziwych informacji dotyczącej sytuacji finansowej rodziny dziecka, jego opiekunowie/rodzice zobowiązani są do zwrotu pobranej dopłaty w całości.

§5
1. Kwota dopłaty jest przekazywana bezpośrednio na uregulowanie płatności.
2. Wysokość przyznawanej dopłaty jest uzależniona od kwoty jaką każdorazowo dysponuje Komisja.

§6
1. Komisja składa sprawozdanie z wykorzystania Funduszu za każdy rok szkolny na pierwszym zebraniu ogólnym Rodziców w kolejnym roku szkolnym.
2. Część niewykorzystanych środków z Funduszu, nie mniej niż 5000 złotych, będzie stanowiło kwotę startową Funduszu na kolejny rok.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia przedszkolne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.